Saturday, September 6, 2008

การทำงานของเครื่องยนต์

หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. หลักการทํ างานของเครื่องยนต 4 จังหวะ
เครื่องยนต 4 จังหวะ หมายถึง หลักการทํ างานของเครื่องยนต โดยที่เพลาขอเหวี่ยงจะหมุนครบ 2 รอบ การทำงาน
หรือ หมุนเปนมุมรวม 720 องศา และไดกํ าลังงาน 1 ครั้ง ซึ่งลูกสูบจะเลื่อนขึ้น 2 ครั้ง และเลื่อนลง 2 ครั้ง ถือเปนการ
ทํ างานครบ 1 กลวัตร
( Suction stroke )
( Compression stroke )
(Expansion Stroke)
( Exhaust Stroke )
Pict
Pict
Pict
Pict
1.จังหวะดูด (Suction Stroke)
ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ลิ้นไอดีเปิด ลิ้นไอเสียปิด ดูดให้ไอดีไหลเข้ากระบอกสูบโดยมีอากาศผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง
แต่เครื่องยนต์ดีเซลดูดอากาศผ่านหม้อกรองอากาศเข้าไนกระบอกสูบอย่างเดียว
2. จังหวะอัด (Compression Stroke)
ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียปิดทั้งคู่
3. จังหวะระเบิด (Expansion Stroke)
ลูกสูบเคลื่อนที่ใกล้ศูนย์ตายบน เครื่องยนต์เบนซินหัวเทียนจุดประกายไฟเกิดการเผาไหม้ ดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงลิ้น
ทั้งคู่ยังอยู่ทั้งคู่แต่เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดจะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าในกระบอกสูบเกิดการเผาไหม้ไม่มีหัวเทียน
4. จังหวะคาย ( Exhaust Stroke )
ลูกสูบเคลื่อนด้านบนลงสู่ด้านล่างลิ้นไอเสียเปิดลิ้นไอดีปิดและเริ่มต้นจังหวะการทำงานใหม่โดยสลับทุกสูบกันทำงาน
สรุป
การทำงาน 1 กลวัตรมี4จังหวะคือ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิดหรือจังหวะกํ าลัง และจังหวะคายเพลาขอเหวี่ยง
จะหมุน 2 รอบ ( 720 องศา ) ลูกสูบจะเลื่อนขึ้น 2 ครั้ง ในจังหวะอัดและจังหวะคายลูกสูบจะ เลื่อนลง 2 ครั้งในจังหวะดูด
และจังหวะระเบิด ใน 1 กลวัตร ลูกสูบจะเลื่อนขึ้น – ลง รวม 4 ครั้ง ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย และหัวฉีดจะทํ างานอยางละ 1 ครั้ง

No comments: