Saturday, September 6, 2008

ประเภทของเครื่องยนต์

จำแนกโครงสร้างของเครื่องยนต์แบ่งได้ดังนี้
การจํ าแนกชิ้นสวนของเครื่องยนต จํ าแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ ( Stationary parts )
1.1 เสื้อสูบ ( Cylinder block )
1.2 ฝาสูบ ( Cylinder head )
1.3 ปะเก็นฝาสูบ (Cylinder head gasket )
1.4 อ่างน้ำมันเครื่อง ( Oil pan )
2. ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ( Moving parts )
2.1 ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา ( Reciprocating motion )
ลูกสูบ ( Piston )
ก้านสูบ ( Connecting rod )
ลิ้นและกลไกของลิ้น ( Valve and valve mechanics )
2.2 ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยการหมุน ( Rotary motion )
เพลาข้อเหวี่ยง ( Crankshaft )
เพลาลูกเบี้ยว ( Camshaft )
ล้อช่วยแรง ( Fly wheel )
เครื่องยนต์แบ่งตามกลวัตต์ได้ 2 อย่าง คือ
1 เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
2 เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
เครื่องยนต์แบ่งตามการวางกระบอกสูบ
1. แบบเรียงแถว
2. แบบวี
3. แบบนอน
4. แบบสูบดาว
เครื่องยนต์แบ่งตามน้ำมันเชื้อเพลิง
1. น้ำมันเบนซิล
2.น้ำมันดีเซล
เครื่องยนต์แบ่งตามลำดับการจุดระเบิด
*
4 สูบ
1 - 3 - 4 - 2 ของรถยนต์ส่วนใหญ่ที่มีใช้ หรือ 1 - 2 - 4 - 3 ของเครื่องยนต์ ford
*
6 สูบ
1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 หรือ 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
เครื่องยนต์สามารถแบ่งตามลักษณะอื่น ๆได้อีกมากมาย
สักษณะการวางเพลาลูกเบี้ยว
1. เพลาลูกเบี้ยวอยู่ในเสื้อสูบ
OHV
( Overhear Valve )
เพลาลูกเบี้ยวอยู่ในเสื้อสูบ มีลูกกระทุ้ง,ก้านกระทุ้ง,กระเดื่องเป็นกลไกขับลิ้น
ข้อดี มีความแข็งแรงและทำการบริการง่าย
2. เพลาลูกเบี้ยวอยู่บนฝาสูบ
OHC
( Overhear Camshaft )
หรือ
SOHC
( Single Overhear Camshaft ) มีเพลาลูกเบี้ยววางเดี่ยวบน
ฝาสูบระบบนี้ติดตั้งเพลาลูกเบี้ยวไว้บนฝาสูบ ถูกขับโดยสายพานไทมิ่งหรือแบบโซ่ไทมิ่ง
3. เพลาลูกเบี้ยวคู่อยู่บนฝาสูบ
DOHC
( Double Overhear Camshaft )
ระบบนี้ติดตั้งเพลาลูกเบี้ยวไว้บนฝาสูบ 2 เพลา ถูกขับโดยสายพาน
ไทมิ่งบางครั้งเรียกว่า เครื่องยนต์ทวินแคม

No comments: